ER-diagram

ER står för "entity-relationship" och ER-diagram beskriver just objekt (eller entiteter) och vilka relationer de har.

Nedan används "kråkfots-notation" för att rita diagrammen. Notationerna bestämmer helt enkelt hur saker ritas och vilka symboler som används. Kråkfotsnotation är den vanligaste, och har fått sitt namn utifrån hur relationerna ritas – det kan se ut lite som kråkfötter.

Entitet

Varje "sak" som ska lagras i databasen ritas som en rektangel. Varje rektangel ges ett namn.

Egenskap

Egenskaper skrivs inuti rektanglarna, under rektangeln. Ofta skriver man också vilken sorts information det rör sig om, t.ex. int för integer eller heltal, string för texter, date för datum etc.

Relation

Varje relation mellan två objekt ritas som ett streck. I mitten av strecket skriver man något som beskriver vad relationen är för något, och i ändarna ritar man symboler som visar dels vilken typ av relation det är (1:1, 1:N, N:M) och dels huruvida respektive entitet är obligatorisk.

Typen visas med en symbol närmast respektive entitet. Det finns två symboler – ett rakt streck ( | ) betyder "en", ett böjt eller vinklat ( > ) betyder "flera". Så om båda sidor har ett | så är relationen en 1:1-relation, om den har | på ena sidan och > på den andra så är det en 1:N-relation.

Huruvida entiteten är obligatorisk visas genom ett tecken längre ut på strecket. Det är antingen ett rakt streck ( | ) eller en cirkel ( o ).

I exemplet nedan så har alltså User och Group en relation.

  • Relationen är en 1:N-relation, där varje användare bara har en grupp men där varje grupp kan innehålla flera användare.

  • Varje användare måste ha en grupp, men det kan finnas grupper som inte har några användare.

Mer komplett exempel

Last updated