Kommandon

[ Installera verktyg | Kommandon | Relationer | Joins ]

CREATE TABLE

Skapar en tabell.

CREATE TABLE users (
	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	name TEXT NOT NULL,
	password TEXT NOT NULL,
	email TEXT NOT NULL
);

Ovanstående skapar tabellen users med kolumnerna id, name, password och email.

  • INTEGER betyder att kolumnen bara kan innehålla siffror, på samma sätt som en integer-variabel i C#..

  • TEXT betyder att kolumnen bara kan innehålla text, lite som en string.

  • PRIMARY KEY betyder att det är värdet i den kolumnen som är unikt och används för att identifiera varje rad.

  • AUTOINCREMENT betyder att om man lägger till en rad i tabellen utan att ange ett värde för denna kolumn så ges den ett automatiskt nytt värde.

  • NOT NULL betyder att man inte får lämna kolumnen tom.

id🔑namepasswordemail

DROP TABLE

Raderar en tabell.

DROP TABLE users;

ALTER TABLE

Gör ändringar i en existerande tabell

RENAME

Byter namn på tabellen.

ALTER TABLE users
RENAME TO students;

ADD COLUMN

Lägger till en ny kolumn

ALTER TABLE users
ADD COLUMN twitter_handle TEXT;

DROP COLUMN

Tar bort en kolumn (och all data som finns i den). Fungerar inte för alla kolumner – till exempel kan man inte ta bort de som är primärnycklar.

ALTER TABLE users
DROP COLUMN twitter_handle;

RENAME COLUMN

Byter namn på en kolumn

ALTER TABLE users
RENAME COLUMN name TO username;

INSERT INTO

Lägger till en rad i en tabell.

INSERT INTO users (name,password,email)
VALUES('Mikael Bergström','12345','fake@bullshit.com');

Ovanstående stoppar in en rad i tabellen users.

  • (name,password,email) betyder att det är de tre kolumnerna som värden ska stoppas in i.

  • VALUES('Mikael Bergström','12345','fake@bullshit.com') betyder att texten "Mikael Bergström" läggs in i den första angivna kolumnen (name), "12345" läggs in i den andra kolumnen (password) och att "fake@bullshit.com" läggs in i den tredje (email).

En av tabellens fyra kolumner, "id", anges inte och får inget värde. Eftersom den är AUTOINCREMENT får den ändå ett värde, automatiskt.

id🔑namepasswordemail

1

Mikael Bergström

12345

fake@bullshit.com

Observera att man använder ' för att avgränsa texter (strings).

SELECT

Hämtar data från en tabell

SELECT * FROM users;

Ovanstående hämtar alla rader och alla kolumner från tabellen.

id🔑namepasswordemail

1

Mikael Bergström

12345

fake@bullshit.com

2

Jacob Marley

money$

moneyman@scroogemarley.com

SELECT name,email FROM users;

Ovanstående hämtar alla rader, men bara kolumnerna name och email.

nameemail

Mikael Bergström

fake@bullshit.com

Jacob Marley

moneyman@scroogemarley.com

AS

Gör att kolumner kan ges nya namn i resultatet.

SELECT name AS namn FROM users;
namn

Mikael Bergström

Jacob Marley

WHERE

Gör att man kan vara mer specifik med vilken eller vilka rader man vill läsa av.

SELECT name,email FROM users WHERE id=1;

Ovanstående hämtar bara kolumnerna name och email, och bara de rader där kolumnen id har värdet 0.

nameemail

Mikael Bergström

fake@bullshit.com

AND

Gör att man kan sätta ihop flera olika kriterier i en WHERE.

SELECT name FROM users WHERE email='fake@bullshit.com' AND password='12345';

COUNT

Räknar antalet rader som innehåller ett värde.

SELECT COUNT(*) FROM users WHERE id=0;

DELETE

Tar bort en eller flera rader från en tabell, baserat på ett eller flera kriterier.

DELETE FROM users WHERE id=0;

Kriterierna anges via WHERE, precis som för SELECT.

UPDATE

Ändrar information i en eller flera celler, baserat på ett eller flera kriterier.

UPDATE users
SET email = 'deep@fake.com'
WHERE id=0;

Ovanstående kod ändrar email-kolumnens data till "deep@fake.com" för alla rader där id-kolumnen innehåller en nolla.

id🔑namepasswordemail

0

Mikael Bergström

12345

deep@fake.com

1

Jacob Marley

money$

moneyman@scroogemarley.com

Last updated